نگاهی تاریخی به بخور زار و پیدایش آن

بخور زار ماده ای خاص و خوشبو کننده است که از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران میشود.

در نگاهی عمیق تر میتوان پیدایش بخور زار را به دوران مصر باستان منصوب نمود.

در بسیاری از معابد مصر باستان از نوعی ماده ی خوشبو کننده به نام بخور زار استفاده میکردند.

تاریخ دقیقی از شروع پیدایش و تکامل این بخور وجود ندارد و فقط از زمان ایجاد کامل و استفاده از بخور در بین مردم آثاری وجود دارد.

شاید علت پیدایش و تکامل یکدفعه در این بخور آفریش و یا اکتشاف یکباره ی آن بوده است به نحوی که هیچ تغییری تا به امروز در مواد و بو و ساختار و بافت تشکیل دهنده ی آن صورت نگرفته است.

بخور زار را در دو قسمت میتوان جستجو و تحلیل کرد که یکی در مصر باستان و درگری در اورشلیم و در زمان حکومت سلیمان نبی باید جستجو کرد.

افسانه های بسیاری در مکتب هندو در هندوستان و در مکتب بودا در چین وجود دارد که همگی اشاره به موجودات ماورایی دارند.

در این مکاتب باور بر این موضوع است که موجوداتی ماورایی برای کمک به این مکاتب و ایجاد صلح و دوستی و پایان جنگ و درگیری پیشنهاد ساخت بخوری را به آنان دادند و خود آن موجودات ترکیبات را گفته و کاهنان هم آن را یادداشت و اجرا کردند.

جالب است که هم در مکتب بودا و هم در مکتب هندو بخور زار وجود دارد و هر دوی این مکاتب این بخور را به یک شکل و به یک نحو اجرا میکنند و هیچ تفاوتی در شکل و ساختار مواد تشکیل دهنده آن ندادند.به نحوی که بو و حس ناشی از این بخور در هردوی این مکاتب به یک نحو و درصد میزان ترکیب ان نیز کاملا برابر است.

جهت مشاهده و بررسی کامل و دقیق بخور زار در زیر کلیک نمایید:

بخور زار