اهرم ثلاثه مصر

اهرام سه گانه مصر باستان یکی از اسرار آمیزترین بناها و سازه هایی که تا به حال توسط بشر ساخته شده است

بناهایی که تا به امروز نتوانسته اند از اسرار عجیب آن سر در بیاورند و بعد از قرن ها همچنان محققین نتوانستند از این اسرار سر در بیاورند

این که چگونه این چنین بناهای مرتفعی با چنین سنگهای سنگینی در آن زمان ساخته شده اند خود جای تامل دارد

بناهای مصر باستان با رمزها و عجایب گوناگون و وجود راهروهایی عجیب همیشه مکانی دلچسب برای محققین و ماجرا جویان بوده است

اخیر در یکی از اهرام های معروف مصر بنام هرم خئوپس دوعدد حفره بزرگ و توخالی عمیق پیدا کردند.

این موضوع ذهن دانشمندان و محققین را به این سمت برد که علت ایجاد این حفره جلوگیری از فروپاشی ساختار هرم است. اما با توجه به شکل معماری هرم احتمال فروپاشی هرم اصلا وجود ندارد و نحوه ی این حفره ها به شکلی است که امکان قرار دادن و برداشتن و ورود و خروج انسان برای آن در نظر گرفته شده است که همچنان به شکل علامت سوال باقی مانده است

مقاله بعدی:

از مقاله بخور زار دیدین کنید